ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.es
5,95€
1 سال
11,00€
2 سال
5,95€
1 سال
.online
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
29,95€
1 سال
.site
31,95€
1 سال
31,95€
1 سال
31,95€
1 سال
.website
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
18,95€
1 سال
.store
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
46,95€
1 سال
.tech
41,95€
1 سال
41,95€
1 سال
41,95€
1 سال
.technology
17,95€
1 سال
17,95€
1 سال
17,95€
1 سال
.me
6,95€
1 سال
14,95€
1 سال
14,95€
1 سال
.bio
14,95€
1 سال
47,95€
1 سال
47,95€
1 سال
.io
41,95€
1 سال
41,95€
1 سال
41,95€
1 سال
.co.kr
43,95€
1 سال
43,95€
1 سال
43,95€
1 سال
.com.pa
37,95€
1 سال
37,95€
1 سال
37,95€
1 سال
.ae
64,95€
1 سال
2,00€
1 سال
64,95€
1 سال
.club
12,95€
1 سال
12,95€
1 سال
12,95€
1 سال
.cc
12,95€
1 سال
12,95€
1 سال
12,95€
1 سال
.eu
5,95€
1 سال
5,95€
1 سال
5,95€
1 سال
.com
9,95€
1 سال
9,95€
1 سال
9,95€
1 سال
.net
11,95€
1 سال
11,95€
1 سال
11,95€
1 سال
.org
11,95€
1 سال
11,95€
1 سال
11,95€
1 سال
.info
9,95€
1 سال
9,95€
1 سال
9,95€
1 سال
.tel
12,95€
1 سال
12,95€
1 سال
12,95€
1 سال
.mobi
6,95€
1 سال
16,95€
1 سال
16,95€
1 سال
.com.es
2,95€
1 سال
2,95€
1 سال
2,95€
1 سال
.nom.es
2,95€
1 سال
2,95€
1 سال
2,95€
1 سال
.org.es
2,95€
1 سال
2,95€
1 سال
2,95€
1 سال
.name
9,95€
1 سال
9,95€
1 سال
9,95€
1 سال
.cat
19,95€
1 سال
19,95€
1 سال
19,95€
1 سال
.tv
30,95€
1 سال
30,95€
1 سال
30,95€
1 سال
.mx
39,95€
1 سال
39,95€
1 سال
39,95€
1 سال
.fr
10,95€
1 سال
10,95€
1 سال
10,95€
1 سال
.london
33,95€
1 سال
33,95€
1 سال
33,95€
1 سال
.uk
9,95€
1 سال
2,00€
1 سال
9,95€
1 سال
.cl
35,95€
1 سال
35,95€
1 سال
35,95€
1 سال
.it
9,95€
1 سال
9,95€
1 سال
9,95€
1 سال
.co
27,95€
1 سال
27,95€
1 سال
27,95€
1 سال
.ru
13,95€
1 سال
N/A
13,95€
1 سال
.lgbt
16,95€
1 سال
35,95€
1 سال
35,95€
1 سال
.de
9,95€
1 سال
9,95€
1 سال
9,95€
1 سال
.pro
6,95€
1 سال
14,95€
1 سال
14,95€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains